Centrum technické normalizace

Rozsah působnosti

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., získal na počátku roku 2010 statut Centra technické normalizace (CTN). Rozsah působnosti CTN byl vymezen na dvě oblasti:

 • CEN/TC 177 Prefabrikované stavební dílce z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva (včetně všech WG)
 • Využití popílků pro stavební účely v rozsahu předmětu norem ČSN 72 2071, 72 2072-1 až 11, ČSN P 72 2080 a ČSN P 72 2081-1 až 16

 

Náplň CTN

Povinností CTN je v prvé řadě zajišťování normalizačních činností v celém procesu tvorby technické normy. Podílí se na návrzích nových i revidovaných norem v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací a zabývá se také tvorbou a revizemi českých technických norem. Zastřešuje celý proces od okamžiku schválení projektu Evropským výborem pro normalizaci (CEN) až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem. Z další náplně CTN lze zmínit například sestavování plánů technické normalizace, činnost v technických normalizačních komisích, zpracovávání odborných stanovisek a připomínek a právo prosazovat potřeby uživatelů ČSN při tvorbě mezinárodních technických norem.

 

Úkoly řešené CTN

Problematika pórobetonu

Revize ČSN EN:
 • ČSN EN 15304 Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování (vydána v srpnu 2010)
 • ČSN EN 12269-2 Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou – část 2: Dlouhodobá zkouška (vydána v srpnu 2010)
 • ČSN EN 1520 Prefabrikované vyztužené dílce mezerovitého betonu z pórovitého kameniva (vydána v srpnu 2011)
Revize ČSN:
 1. ČSN pro zkoušení pórobetonu (vydány v srpnu 2010)
  • ČSN 73 1350 Zkoušení pórobetonu
  • ČSN 73 1353 Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu
  • ČSN 73 1355 Stanovení trvanlivosti pórobetonu
  • ČSN 73 1356 Stanovení délkových změn pórobetonu
  • ČSN 73 1357 Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu
  • ČSN 73 1358 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů
 2. ČSN pro pórobetonové výrobky
  • ČSN 72 3630 Nevyztužené výrobky z pórobetonu (zrušena)
  • ČSN 73 2054 Zatěžovací zkoušky pórobetonových spínaných dílců (v revizi)
 3. Ostatní pórobetonové normy
  • ČSN 73 1289 Terminologie v oblasti pórobetonu (vydána v listopadu 2011)
  • ČSN 73 2412 Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí (zrušena)

Problematika popílků

Revize ČSN:
 • ČSN 72 2071 Popílek pro stavební účely – Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení (vydána v říjnu 2011)
 • ČSN 72 2080 Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely – Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení (vydána v říjnu 2011)
 • ČSN 72 2072-1 až 11 a ČSN P 72 2081-1 až 16 Předmětové popílkové normy (revize plánována)

 

Kontaktní osoba

Mgr. Ing. Martin Nejedlík
mobil: +420 602 445 339
e-mail: nejedlik@vush.cz