Kompozitní materiály

Úsek Kompozitní materiály se zabývá možnostmi ekologického využití odpadních materiálů při výrobě stavebních hmot a výrobků. Nejde jen o vlastní přípravu staviv z odpadních materiálů, ale i posouzení jejich technologické a ekologické vhodnosti pro stavební výrobu a další účely (zásypy, rekultivace, krajinotvorba, …). Nejčastějším zdrojem odpadních materiálů jsou odpady z energetického průmyslu (klasické a fluidní popely a popílky, energosádrovec, …), odpady z těžkého průmyslu (odpadní slévárenské písky, škváry, strusky, haldoviny, …) a různé další (znečištěné zeminy, brusné kaly, kaly z čištění vody, …).

Snahou je vyvíjet výrobní technologie s minimálním vznikem odpadních produktů popřípadě zcela bezodpadové technologie na využití průmyslových odpadních materiálů (dále jako POM) pro stavební účely. Ověřování navrhovaných technologických způsobů a postupů výroby se realizuje formou laboratorních, poloprovozních i provozních zkoušek. Nedílnou součástí návrhu je i provedení ekonomické analýzy navrhovaných směrů využití POM (analýza výsledného produktu i technologie výroby) s přípravou podkladů pro certifikaci navrženého finálního produktu.

V rámci výzkumné a zakázkové činnosti Výrobní ekologické technologie provádíme, ověřujeme a zajišťujeme:

 • Posuzování komplexní vhodnosti přírodních i druhotných surovin do tradičních i netradičních technologií
 • Návrhy optimálních technologií výroby stavebních hmot pro zpracování průmyslových odpadních materiálů v oblasti:
  • pórobetonu
  • pěnobetonu
  • lehkého betonu
  • obyčejného betonu
  • betonových směsí pro speciální účely
  • umělého kameniva – tvrzeného za studena i hydrotermálně
  • stabilizovaných hmot apod.
 • Návrhy technologických způsobů zpracování rekultivačních směsí:
  • zásypy
  • obsypy
  • terénní úpravy
  • posypy cest pro zimní údržbu komunikací
  • podsypové vrstvy aj.
 • Hodnocení vlastností výsledných stavebních hmot, výrobků a dalších produktů

Tradiční i netradiční technologie

 • Návrhy nových technologických postupů výroby stavebních hmot a jejich simulace v laboratorních a poloprovozních podmínkách
 • Tradiční i netradiční technologie zpracování:
  • zkusovění
  • kompaktování
  • aplikace úsporných tepelných procesů apod.
 • Technologie výroby vláknobetonu extruzí
 • Posouzení kvality stavebních prací při zjištěných závadách

Pálicí procesy, keramika

 • Modelové zkoušky pálicích procesů cihlářských surovin, spékaného kameniva apod.
 • Posuzování vhodnosti přírodních i druhotných surovin pro výrobu hrubé keramiky
 • Návrhy optimálních technologií

Suché omítkové směsi

 • Návrhy výrobních receptur suchých maltových směsí se speciálními vlastnostmi
 • Ověření receptur

Metakaolin

 • Příprava metakaolinů i z méně kvalitních kaolinů a jílů
 • Stanovení vlastností a aplikací metakaolinu
 • Metakaolin jako přísada do cementových past, betonů a pro další speciální využití
 • Alkalická aktivace metakaolinu

Využití sekundárních surovin

 • Popílky
 • Strusky
 • Škváry
 • Odpadní materiály z těžby (méně vhodné jíly, kaoliny, bentonity, písky, atd.)
 • Odpadní materiály ze zpracování přírodních materiálů (kamenný prach, minerální vlákna, apod.)

Technické služby

 • Technologické předpisy výroby
 • Podnikové normy výrobků, včetně ekologických požadavků
 • Technická pomoc výrobním podnikům v oboru
 • Technické podklady pro certifikaci, včetně ekologických testů
 • Normalizační a poradenská činnost

Zkušební laboratoře jsou dobře vybaveny pro zkoušení:

 • Technologických vlastnosti surovin pro výrobu
  • betonu
  • malty
  • keramiky
  • a netradičních pojiv (metakaolin – stanovení pucolánové aktivity – Chapelle test, …)
 • Ověřování příměsí a přísad a jejich netradiční využití
  • metakaolin, popílek, struska a další
  • plastifikátory
  • stabilizátory tuhnutí
  • vodotěsnicí a hydrofobizační přísady a další
 • Fyzikálně-mechanických vlastností
  • kompozitních materiálů na silikátové nebo polymerní bázi
  • prvků z betonu a pórobetonu
  • keramiky a žáruvzdorné keramiky
  • kameniva (přírodního i umělého)

Další služby

 • Příprava laboratorních zkušebních těles a poloprovozní výroba zkoušených výrobků
 • Zkoušky trvanlivosti a odolnosti
  • Zkoušky mrazuvzdornosti, trvanlivosti a odolnosti proti CHRL
  • Řízené klimatické testy za definované teploty a vlhkosti (klimatizační komora Feutron)
  • Urychlená zkouška trvanlivosti kompozitních materiálů (skrápědlo, uložení v horké vodě) s vazbou na výsledky ekologických testů (úsek 1.1)
 • Speciální zkušební postupy sjednané dle požadavků zákazníka
 • Specifické zkoušky dle podnikových zkušebních metodických postupů

pdf Aglomerační zařízení (sbalkovací talíř)
pdf Urychlená zkouška trvanlivosti – skrápědlo

Kontaktní osoba

Ing. Martina Drdlová
mobil: +420 730 519 707
e-mail: drdlova@vustah.cz

Fotogalerie