Akreditované zkušební laboratoře

Akreditovaná ČIA pod č. 1130.2

Laboratoř analytické chemie

 • Chemické analýzy nejvyšší třídy přesnosti veškerých silikátových materiálů:
  • přírodních surovin
  • stavebních hmot a výrobků
  • druhotných surovin
  • energetických a průmyslových odpadů
 • Analýzy standardů pro kalibraci RTG-fluorescenčních analyzátorů i jiné přístrojové techniky individuálně dle přání zákazníka
 • Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
 • Stanovení rtuti atomovým absorpčním spektrometrem AMA 254 a atomovým absorpčním spektrometrem s plamenovou a elektrotermickou atomizací
 • Stanovení dusičnanů a dusitanů ve vodách metodou UV VIS na přístroji Genesys 10S


Biologická laboratoř

 • Stanovení biologických činitelů poškození staveb (plísně, řasy) na fasádách i ve vnitřním prostředí staveb, interpretace výsledků a návrh řešení
 • Testy odolnosti materiálů proti působení biologických činitelů
 • Testy ekotoxicity pro nejrůznější druhy materiálů: odpad, zemina, sediment, kal, chemická látka, stavební hmota, stavební výrobek…
 • Stanovení ekotoxicity dle vyhl. č. 294/2005 Sb. – ukládání na povrch terénu
 • Stanovení ekotoxicity dle vyhl. č. 94/2016 Sb. – stanovení nebezpečné vlastnosti ekotoxicita

 

Nabídka mikrobiogických zkoušek:

 • Stanovení celkové koncentrace směsné populace plísní v ovzduší
 • Stanovení biologických činitelů – plísní a řas na fasádách i na vnitřních površích stavby
 • Kvantifikace napadení vnitřních a vnějších povrchů staveb plísněmi
 • Stanovení odolnosti materiálů proti působení řas

 

Mikrobiologické metody kombinujeme s měřením mikroklimatických podmínek, vlhkostí zdí a snímkováním termokamerou. Na základě těchto měření nabízíme monitoring plísní v bytech a domech s vyhledáním potenciálních problematických míst, zakreslení do vámi dodaného situačního plánu, interpretací výsledků a návrhem odstranění problémů.

Na základě provedených zkoušek a měření lze vydat znalecký posudek.

 

Nabídka ekotoxikologických zkoušek:

 • Stanovení letální toxicity látek pro sladkovodní ryby
 • Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus
 • Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas
 • Test inhibice růstu kořene hořčice bílé
 • Test inhibice reprodukce chvostoskoka (Folsomia candida)
 • Zkouška inhibice reprodukce roupice (Enchytraeus crypticus)
 • Test inhibice růstu kořene rostlin (terestrická zkouška, Lactuca sativa)

Dokumenty ke stažení

Osvědčení o akreditaci CZ

pdf Přehled činnosti ATElab
pdf Požadavky na vzorky

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

 

Kontaktní osoby

Vedoucí úseku a speciálních laboratoří
Ing. Pavel Buchta
mobil: +420 730 896 333
e-mail: buchta@vush.cz

Technický vedoucí laboratoře analytické chemie
Tomáš Šimbera
tel.: +420 703 148 907

e-mail: simbera@vush.cz

Technická vedoucí biologické laboratoře
MVDr. Ilona Kukletová, Ph.D.
tel.: +420 513 036 083
mobil: +420 730 519 702
e-mail: kukletova@vush.cz

Další klíčová slova

akreditované zkoušky, silikátová analýza, ekotoxicita, odpady