Pojivové systémy

Maltoviny

 • Základní a aplikovaný výzkum v oboru technologie silikátů
 • Návrhy optimálních technologií v oboru maltovin a pálených výrobků
 • Výzkumná a poradenská činnost v oblasti kvality portlandského slínku a cementu
 • Posuzování a ověřování vhodnosti přírodních a druhotných surovin pro výpal slínku, výrobu cementu a jiných maltovin, výpočty skladby surovinové moučky
 • Posuzování vhodnosti vápenců a dolomitů pro výpal vápna a polovypáleného dolomitu (PVD)
 • Posuzování vhodnosti vápna pro výrobu hydrátů, možnosti modelových zkoušek
 • Příprava a zkoušení autoklávovaných hmot, připravených na bázi kalciumhydrosilikátů
 • Posuzování vhodnosti dolomitů pro průmyslové využití
 • Ověřování vhodnosti surovin pro výrobu keramzitu a expandovaného perlitu

Zkušební laboratoř maltovin

 • Ověřování a hodnocení jakosti maltovin dle ČSN, EN a DIN i dle metodik zákazníka
 • Stanovení hydratačního tepla cementu rozpouštěcí metodou podle ČSN EN 196-8
 • Dodávání standardů pro kalibraci přístroje Blaine na stanovení měrného povrchu
 • Měření průběhu hydratačních teplot hydraulických pojiv diferenčním a semiadiabatickým kalorimetrem
 • Zkoušky reologických vlastností vápenných kaší a ostatních nenewtonovských kapalin (rotační viskozimetr Brookfield DV-E, rotační viskozimetr Rheotest II.)
 • Stanovení plasticity vápenných kaší podle Emleye (ASTM C110-76)

Úpravnictví

 • Ověřování fyzikálně mechanických vlastností surovin z hlediska úpravárenského procesu (stanovení melitelnosti podle Zeisela, VTI, zkoušky abrazivity atd.)
 • Drcení, mletí a homogenizace vzorků materiálů do 100 kg
 • Sítové rozbory na prosévacím zařízení Alpine
 • Výpaly v laboratorních pecích do 1700 °C v množství do 3 kg
 • Tepelná úprava materiálů v modelové rotační peci do teploty 1500 °C v množství 2 kg/hod


Fyzikální chemie

RTG difraktometrické metody

Difraktometr Bruker D8 Advance
 • Kvalitativní fázová analýza anorganických materiálů (včetně identifikace azbestových minerálů)
 • Kvantitativní stanovení krystalických i amorfních fází
 • Vysokoteplotní RTG difraktometrie (identifikace fázových přeměn do 1600 °C)
 • Možnost analýzy práškových i kusových vzorků

Optické metody

 • Stanovení kvantitativního fázového složení slínků a cementů metodami optické mikroskopie
 • Stanovení sklovitosti strusky, obsahu strusky a jiných příměsí v cementu
 • Petrografické rozbory surovin pomocí optické mikroskopie
 • Identifikace modifikací alitu a belitu ve slínku portlandského cementu vysokoteplotní mikrofotometrií
 • Fluorescenční mikroskopické metody

Termické metody

Simultánní termický analyzátor Perseus STA F3 Netzsch
 • Simultánní meření DTA/TG
 • Simultánní měření DSC/TG
 • Samostatné měření TG
 • Analýza odchozích plynů metodou FT-IR
 • Maximální teplota cca 1600 °C
 • Rychlost ohřevu až 50 °C/min
 • Měření v řízené atmosféře inertní nebo oxidační
 • Kvalitativní a kvantitativní stanovení některých fází
Simultánní termický analyzátor Netzsch STA 429
 • Simultání meření DTA/TG
 • Samostatné měření TG
 • Maximální teplota cca 1400 °C
 • Rychlost ohřevu až 100 °C/min
 • Vysokoteplotní dilatometrie do 1500 °C
 • Stanovení reaktivity a palitelnosti cementářské surovinové moučky kinetickou metodou

Reometrické metody

Hybridní rotační reometr HR-1 Discovery (TA Instruments)
 • Určování reologických vlastností tekutin, emulzí, disperzí, polymerů, past, gelů i některých pevných látek
 • Parametry – krut 10 nN.m – 150 mN.m, vysoké rozlišení 10 nrad, úhlová rychlost do 300 rad/sec, normálový převodník do 50 N
 • Systém válec – válec s peltierovským ohřevem v intervalu −10 °C až 150 °C
 • Systém deska – deska v intervalu −20 °C až 200 °C
 • Možnost měření i s vlastními měřicími geometriemi
 • Práce v režimech – oscilační měření, toková měření a v creep režimu

Ostatní metody a postupy

 • Stanovení porozity v rozsahu 3,75 – 10000 nm rtuťovou tlakovou porozimetrií
 • Měření měrného povrchu adsorpční metodou BET
 • Analýza velikosti částic v rozsahu 0,3 – 400 µm na laserovém granulometru
 • Stanovení stability částic v disperzním prostření měřením zeta potenciálu a analýza nanočástic (rozsah 2 – 3000 nm)
 • Příprava čistých slínkových fází v kilogramových množstvích

 
pdf Seznam prováděných zkoušek Ú2.2

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Boháč, Ph.D.
mobil: +420 732 735 861
e-mail: bohac@vush.cz
 

Fotogalerie

 

Další klíčová slova

kalorimetrie, surovinová skladba, vápenec, vápenná kaše, reologie, xonotlit, tobermorit, RTG difrakce, reometrie