Radionuklidová laboratoř

Povolení SÚJB na dobu neurčitou, ev. č. 160245
Zkušební laboratoř č. 1130.2 akreditovaná ČIA dle normy EN ISO/IEC 17025

Služby

 1. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve stavebním materiálu, stanovení indexu hmotnostní aktivity (povinnost výrobců a dovozců stavebních materiálů)
 2. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce (uvolňování odpadů s obsahem přírodních radionuklidů z pracoviště)


Měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve stavebním materiálu, stanovení indexu hmotnostní aktivity (povinnost výrobců a dovozců stavebních materiálů)

podle požadavků atomového zákona č. 263/2016 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Měření provádíme na vzorcích

 • stavebních hmot
 • přírodních surovin
 • druhotných surovin
 • průmyslových odpadů
 • dalších podobných materiálů

Účel služby

Výrobci a dovozci stavebních materiálů jsou povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vést o výsledcích evidenci a oznamovat tyto údaje Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost do 1 měsíce od obdržení výsledků měření § 101 odst. 2 atomového zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále zákon). Podrobnosti k naplnění povinnosti stanovuje vyhláška č. 422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška), zejména § 102 a příloha č. 28, kde jsou uvedeny rozsah rozborů a referenční úroveň proměřovaných stavebních materiálů. Podrobněji naleznete na www.sujb.cz.

Metoda měření

Metodou spektrometrie záření gama měříme hmotnostní aktivity radionuklidů 40K, 226Ra a 228Th z nichž se vypočítá index hmotností aktivity podle vyhlášky. Při překročení hodnoty indexu hmotnostní aktivity I = 1, což se považuje za překročení referenční úrovně, nabízíme výpočet roční efektivní dávky jedince, kterou obdrží ze zevního ozáření stavebním materiálem a porovnání s referenční úrovní 1 mSv za rok, viz vyhláška.

Požadavky na vzorky a dokumentaci

Vzorek

  • podrcený na frakci menší než 4 mm
  • vysušený a homogenizovaný
  • v množství o objemu cca 1 l (pěchujeme měřicí nádoby o objemu 0,5 l)
  • řádně označený v pevnějším obalu (plastový pytel nebo nádoba)

Dokumentace

 • čitelně vyplněný formulář rnl_zaznam-o-odberu-vzorku-sm
 • objednávka
  • fakturační adresa
  • adresa pro doručení protokolu a faktury, pokud se liší
  • kontaktní osoba (jméno, e-mail a telefonní číslo)
  • text objednávky s počtem vzorků
  • datum vystavení

Řádně označené vzorky s dokumentací přejímáme osobně v laboratoři v pracovních dnech 7 až 14 hod, popřípadě v jiných časech podle předchozí domluvy. Vzorky s dokumentací lze zaslat poštou na adresu Radionuklidová laboratoř, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno.

 

Výsledky a dodací lhůta

Protokol o měření s náležitostmi podle vyhlášky obvykle posíláme poštou do 1 měsíce od převzetí vzorku. V souladu se stanovenou metodikou měření se musí vzorky nechat odležet v uzavřené měřicí nádobě minimálně 21 dní, standardně 28 dní k ustavení radionuklidové rovnováhy.

Na požádání můžeme vystavit do druhého dne předběžný protokol, který nesplňuje požadavky vyhlášky a nedokladuje povinnost ve smyslu zákona. Předběžný protokol má informativní charakter o předběžných výsledcích a dokladuje přijetí vzorku laboratoří k proměření.

 

Kontakt

Mgr. Aleš Plichta, technický vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase


Nahoru


break;

case ral:
?>


Měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce (uvolňování odpadů s obsahem přírodních radionuklidů z pracoviště)

Měření provádíme na vzorcích

 • radioaktivních látek
 • látek obsahující přírodní radionuklidy
 • látek kontaminovaných radionuklidy ve zvýšeném množství
 • odpadů z pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodních zdrojů

Účel služby

Každý, kdo uvolňuje radioaktivní látku z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření je povinen zajistit měření a hodnocení obsahu radionuklidů, výsledky evidovat a oznamovat Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, zpracovat vnitřní předpis pro nakládání s radioaktivní látkou a postupovat podle něj, § 95 atomového zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k naplnění povinnosti stanovuje vyhláška č. 422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména § 105, kde jsou uvedeny rozsahy rozborů a uvolňovací úrovně radioaktivních látek. Podrobněji naleznete na www.sujb.cz.

Metoda měření

Metodou spektrometrie záření gama měříme hmotnostní aktivity šesti dlouhodobých radionuklidů uranové a thoriové rozpadové řady a izotop 40K. Hmotnostní aktivity čtyři nepřímo měřitelných radionuklidů se stanovují kvalifikovaným odhadem. Při překročení uvolňovací úrovně některého z radionuklidů nabízíme výpočet efektivní dávky reprezentativní osoby, kterou obdrží při daném způsobu uvolňování radioaktivní látky.

Požadavky na vzorky a dokumentaci

Vzorek

  • podrcený na frakci menší než 4 mm
  • vysušený a homogenizovaný
  • v množství o objemu cca 1 l (pěchujeme měřicí nádoby o objemu 0,5 l)
  • řádně označený v pevnějším obalu (plastový pytel nebo nádoba)

Dokumentace

 • čitelně vyplněný formulář Záznam o odběru vzorku RaL
 • analýza složení vzorku (lze objednat v Analytické laboratoři ATElab VUSH)
 • objednávka
  • fakturační adresa
  • adresa pro doručení protokolu a faktury, pokud se liší
  • kontaktní osoba (jméno, e-mail a telefonní číslo)
  • text objednávky s počtem vzorků
  • datum vystavení

Řádně označené vzorky s dokumentací přejímáme osobně v laboratoři v pracovních dnech 7 až 14 hod, popřípadě v jiných časech podle předchozí domluvy. Vzorky s dokumentací lze zaslat poštou na adresu Radionuklidová laboratoř, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno.

Výsledky a dodací lhůta

Protokol o měření s náležitostmi podle vyhlášky obvykle posíláme poštou do 2 měsíců od převzetí vzorku. V souladu se stanovenou metodikou měření se musí vzorky nechat odležet v uzavřené měřicí nádobě minimálně 21 dní, standardně 28 dní k ustavení radionuklidové rovnováhy. K dosažení potřebné přesnosti stanovení některých radionuklidů probíhá měření vzorku po delší časové období.

Na požádání můžeme vystavit do týdne předběžný protokol, který nesplňuje požadavky vyhlášky a nedokladuje zákonnou povinnost ve smyslu atomového zákona. Předběžný protokol má informativní charakter o předběžných výsledcích a dokladuje přijetí vzorku laboratoří k proměření.

 

Kontakt

Mgr. Aleš Plichta, technický vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029
Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase


Nahoru

Kontakt

Mgr. Aleš Plichta, technický vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029

Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase

 

Další klíčová slova

přírodní radioaktivita, měření radonu, radon v domě, radon na pozemku, hmotnostní aktivita, index hmotnostní aktivity, elektrety

break;
}
?>