Radionuklidová laboratoř

Povolení SÚJB na dobu neurčitou, ev. č. 160245
Zkušební laboratoř č. 1130.2 akreditovaná ČIA dle normy EN ISO/IEC 17025

Provoz laboratoře a ceník

Služby

 1. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve stavebním materiálu, stanovení indexu hmotnostní aktivity (povinnost výrobců a dovozců stavebních materiálů)
 2. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce (uvolňování odpadů s obsahem přírodních radionuklidů z pracoviště)
 3. Stanovení radonového indexu pozemku (pro účely stavebního povolení)
 4. Měření koncentrace radonu ve stavbách, školách a sociálních zařízení (součást kolaudačního řízení aj.)
 5. Měření koncentrace radonu na pracovištích (povinnost provozovatelů pracovišť s rizikem ozáření z radonu)


switch ($_REQUEST[‚radio‘])
{
case materialy:
?>


Měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve stavebním materiálu, stanovení indexu hmotnostní aktivity (povinnost výrobců a dovozců stavebních materiálů)

podle požadavků atomového zákona č. 263/2016 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Měření provádíme na vzorcích

 • stavebních hmot
 • přírodních surovin
 • druhotných surovin
 • průmyslových odpadů
 • dalších podobných materiálů

Účel služby

Výrobci a dovozci stavebních materiálů jsou povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vést o výsledcích evidenci a oznamovat tyto údaje Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost do 1 měsíce od obdržení výsledků měření § 101 odst. 2 atomového zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále zákon). Podrobnosti k naplnění povinnosti stanovuje vyhláška č. 422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška), zejména § 102 a příloha č. 28, kde jsou uvedeny rozsah rozborů a referenční úroveň proměřovaných stavebních materiálů. Podrobněji naleznete na www.sujb.cz.

Metoda měření

Metodou spektrometrie záření gama měříme hmotnostní aktivity radionuklidů 40K, 226Ra a 228Th z nichž se vypočítá index hmotností aktivity podle vyhlášky. Při překročení hodnoty indexu hmotnostní aktivity I = 1, což se považuje za překročení referenční úrovně, nabízíme výpočet roční efektivní dávky jedince, kterou obdrží ze zevního ozáření stavebním materiálem a porovnání s referenční úrovní 1 mSv za rok, viz vyhláška.

Požadavky na vzorky a dokumentaci

Vzorek

  • podrcený na frakci menší než 4 mm
  • vysušený a homogenizovaný
  • v množství o objemu cca 1 l (pěchujeme měřicí nádoby o objemu 0,5 l)
  • řádně označený v pevnějším obalu (plastový pytel nebo nádoba)

Dokumentace

 • čitelně vyplněný formulář Záznam o odběru vzorku SM
 • objednávka
  • fakturační adresa
  • adresa pro doručení protokolu a faktury, pokud se liší
  • kontaktní osoba (jméno, e-mail a telefonní číslo)
  • text objednávky s počtem vzorků
  • datum vystavení

Řádně označené vzorky s dokumentací přejímáme osobně v laboratoři v pracovních dnech 7 až 14 hod, popřípadě v jiných časech podle předchozí domluvy. Vzorky s dokumentací lze zaslat poštou na adresu Radionuklidová laboratoř, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno.

Ceník

vzorek 1 232 Kč / 1 vzorek + 21 % DPH
stanovení efektivní dávky při překročení I = 1 616 Kč / 1 vzorek + 21 % DPH
Možnost dohodnout množstevní slevu.

Výsledky a dodací lhůta

Protokol o měření s náležitostmi podle vyhlášky obvykle posíláme poštou do 1 měsíce od převzetí vzorku. V souladu se stanovenou metodikou měření se musí vzorky nechat odležet v uzavřené měřicí nádobě minimálně 21 dní, standardně 28 dní k ustavení radionuklidové rovnováhy.

Na požádání můžeme vystavit do druhého dne předběžný protokol, který nesplňuje požadavky vyhlášky a nedokladuje povinnost ve smyslu zákona. Předběžný protokol má informativní charakter o předběžných výsledcích a dokladuje přijetí vzorku laboratoří k proměření.

 

Kontakt

Mgr. Aleš Plichta, technický vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029
Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase


Nahoru


break;

case ral:
?>


Měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce (uvolňování odpadů s obsahem přírodních radionuklidů z pracoviště)

Měření provádíme na vzorcích

 • radioaktivních látek
 • látek obsahující přírodní radionuklidy
 • látek kontaminovaných radionuklidy ve zvýšeném množství
 • odpadů z pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodních zdrojů

Účel služby

Každý, kdo uvolňuje radioaktivní látku z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření je povinen zajistit měření a hodnocení obsahu radionuklidů, výsledky evidovat a oznamovat Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, zpracovat vnitřní předpis pro nakládání s radioaktivní látkou a postupovat podle něj, § 95 atomového zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k naplnění povinnosti stanovuje vyhláška č. 422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména § 105, kde jsou uvedeny rozsahy rozborů a uvolňovací úrovně radioaktivních látek. Podrobněji naleznete na www.sujb.cz.

Metoda měření

Metodou spektrometrie záření gama měříme hmotnostní aktivity šesti dlouhodobých radionuklidů uranové a thoriové rozpadové řady a izotop 40K. Hmotnostní aktivity čtyři nepřímo měřitelných radionuklidů se stanovují kvalifikovaným odhadem. Při překročení uvolňovací úrovně některého z radionuklidů nabízíme výpočet efektivní dávky reprezentativní osoby, kterou obdrží při daném způsobu uvolňování radioaktivní látky.

Požadavky na vzorky a dokumentaci

Vzorek

  • podrcený na frakci menší než 4 mm
  • vysušený a homogenizovaný
  • v množství o objemu cca 1 l (pěchujeme měřicí nádoby o objemu 0,5 l)
  • řádně označený v pevnějším obalu (plastový pytel nebo nádoba)

Dokumentace

 • čitelně vyplněný formulář Záznam o odběru vzorku RaL
 • analýza složení vzorku (lze objednat v Analytické laboratoři ATElab VUSH)
 • objednávka
  • fakturační adresa
  • adresa pro doručení protokolu a faktury, pokud se liší
  • kontaktní osoba (jméno, e-mail a telefonní číslo)
  • text objednávky s počtem vzorků
  • datum vystavení

Řádně označené vzorky s dokumentací přejímáme osobně v laboratoři v pracovních dnech 7 až 14 hod, popřípadě v jiných časech podle předchozí domluvy. Vzorky s dokumentací lze zaslat poštou na adresu Radionuklidová laboratoř, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno.

Ceník

vzorek 2 156 Kč / 1 vzorek + 21 % DPH
výpočet efektivní dávky při překročení UÚ individuální kalkulace podle rozsahu

Výsledky a dodací lhůta

Protokol o měření s náležitostmi podle vyhlášky obvykle posíláme poštou do 2 měsíců od převzetí vzorku. V souladu se stanovenou metodikou měření se musí vzorky nechat odležet v uzavřené měřicí nádobě minimálně 21 dní, standardně 28 dní k ustavení radionuklidové rovnováhy. K dosažení potřebné přesnosti stanovení některých radionuklidů probíhá měření vzorku po delší časové období.

Na požádání můžeme vystavit do týdne předběžný protokol, který nesplňuje požadavky vyhlášky a nedokladuje zákonnou povinnost ve smyslu atomového zákona. Předběžný protokol má informativní charakter o předběžných výsledcích a dokladuje přijetí vzorku laboratoří k proměření.

 

Kontakt

Mgr. Aleš Plichta, technický vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029
Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase


Nahoru


break;

case pozemky:
?>


Stanovení radonového indexu pozemku (pro účely stavebního povolení)

Stanovení provádíme

 • pro účely stavebního povolení
 • pro účely ohlášení stavby
 • pro územní rozhodnutí umístění stavby
 • jako podklad pro návrhy a projekty protiradonových opatření
 • jako podklad pro odhad tržní ceny a nezávadnosti pozemku

Účel služby

Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku § 98 atomového zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na základě stanovení radonového indexu pozemku navrhuje projektant stavby patřičná protiradonová opatření.

Metoda měření

Radonový index pozemku se stanovuje kombinací měření objemové aktivity radonu v podloží metodou ztracených hrotů a stanovení plynupropustnosti podloží. Na pozemku se zarazí odběrové sondy do hloubky 80 cm v odběrové síti podle metodiky schválené SÚJB a odeberou se vzorky půdního vzduchu. Objemová aktivita radonu v odebraných vzorcích se změří v ionizačních komorách.

Plynupropustnost se stanovuje přímým měřením plynupropustnoměrem (rychlost nasávání půdního vzduchu ze zaražených sond) anebo odborným posouzením zemin, zejména podílu frakce částic pod 0,06 mm.

Dokumenty před zahájením měření

 • plánek pozemku
  • s načrtnutím umístění plánované stavby, pokud je známo
  • s označením stávajících inženýrských sítí, které jsou položeny méně než 1 m pod povrchem
  • s označením stávajících staveb – domy, kůlny, studny, zpevněné plochy ….
  • s označením severu
 • objednávka
  • datum vystavení objednávky
  • fakturační adresa
  • adresa pro doručení protokolu a faktury, pokud se liší
  • kontaktní osoba zajišťující přístup na pozemek (jméno, e-mail a telefonní číslo)
  • identifikace pozemku
   • katastrální území
   • katastrální číslo
   • rozloha pozemku

Dokumenty lze poslat e-mailem, faxem nebo poštou, případně doručit osobně, viz níže uvedené kontakty.

Podmínky měření

Je potřeba zajistit přístup na pozemek v dohodnuté době. Majitel na pozemku nemusí být přítomen. Měření se neprovádí za extrémních povětrnostních podmínek (teplota pod 5 °C, déletrvající deště, sněhová pokrývka apod.). V případě z větší části zastavěného pozemku, kde není možné umístit sondy, je nutné dohodnout alternativní postup s individuální kalkulací ceny.

Cena

pozemek pro stavbu jednoho RD 2 341 Kč + náklady na dopravu + 21 % DPH
ostatní Individuální kalkulace

Výsledky a dodací lhůta

Výsledný protokol je povinnou přílohou ke stavebnímu řízení a slouží projektantovi jako podklad pro navržení protiradonové ochrany stavby. Protokol ve dvou vyhotoveních Vám zašleme poštou do 4 pracovních dnů od návštěvy pozemku.

Kontakt

Mgr. Aleš Plichta, technický vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029
Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase


Nahoru


break;

case stavby:
?>


Měření koncentrace radonu ve stavbách, školách a sociálních zařízeních (součást kolaudačního řízení aj.)

Měření se provádí

 • před užíváním stavby – ke kolaudaci
 • povinně pro školská a sociální zařízení před uvedením do provozu a po provedení rekonstrukcí ovlivňujících koncentraci radonu (ventilace)
 • povinné při změně užívání stavby
 • pro ověření účinnosti provedených protiradonových opatření
 • pro kontrolu zdravotní nezávadnosti stavby
 • jako podklad pro odhad tržní ceny a nezávadnosti stavby
 • informační měření jako podklad pro projektování nástavby, přístavby nebo zateplení
 • pro kontrolu stavby po rekonstrukci ovlivňující koncentraci radonu ve stavbě (zateplení, výměna oken, zásahy do izolace budovy)

Účel služby

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který našimi smysly nemůžeme na rozdíl od jiných nebezpečí vnímat. Svými produkty radioaktivního rozpadu je vysoce karcinogenní.

Radon je na úrovni přírodního pozadí trvalou složkou životního prostředí a jeho zdrojem jsou horniny v podloží. Při nedostatečné izolaci objektu může však v důsledku teplotního a tlakového rozdílu pronikat ve zvýšeném množství do vnitřního ovzduší staveb, způsobit vnitřní ozáření plicní tkáně a tím přispět ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny plic. Kromě toho, může být uživatel stavby vystaven zevnímu záření gama, které pochází především z použitého stavebního materiálu. Znalost koncentrace radonu ve stavbě a úroveň pozadí záření gama je důležitá pro kontrolu účinnosti protiradonových opatření a pro kontrolu zdravotní nezávadnosti stavby, při přebírání novostavby do užívání nebo při koupi nemovitosti.

Při změně stavby se doporučuje, aby při návrhu úprav byla zohledněna objemová aktivita radonu změřená v ovzduší stávající stavby. Veškeré stavební úpravy, které se týkají způsobu izolace a ventilace stavby (výměna oken, zateplení aj.), je proto třeba navrhovat tak, aby po stavebních úpravách nedošlo k navýšení koncentrace radonu v budově např. narušením izolace nebo omezením ventilace.

§ 99 odst. 2 atomového zákona č. 263/2016 Sb. stanovuje povinnost vlastníků budov sloužících škole nebo školskému zařízení nebo budov sloužících pro zajištění sociálních anebo zdravotnických služeb při dlouhodobém pobytu fyzických osob zajistit měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší při uvedení do provozu a vždy po provedení změn dokončené stavby, zejména při úpravách ovlivňujících koncentraci radioaktivního plynu radonu, jako jsou zásahy do izolace stavby od podloží, zateplení budovy, výměna oken apod.

Kritéria pro posouzení ozáření osob přírodní radioaktivitou ve stavbě

Kritérium pro posouzení ozáření osob přírodním zdrojem záření stanovuje prováděcí vyhláška č. 422/2016 Sb. Referenční úrovní je 300 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti vztažené na roční průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání a 1 µSv/h pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu záření gama.

Dokumenty před zahájením měření

 • plánek všech podlaží stavby
  • s rozmístěním pobytových místností
  • se zakreslenou polohou sklepa pod obytnými místnostmi
  • se zakreslením přístupů inženýrských sítí do stavby, zejména pokud vstupují podložím pozemku přes základovou desku do stavby
 • objednávka
  • datum vystavení objednávky
  • fakturační adresa
  • adresa pro doručení protokolu a faktury, pokud se liší
  • kontaktní osoba zajišťující přístup do stavby (jméno, e-mail a telefonní číslo)
  • identifikace stavby
   • katastrální území
   • adresa stavby nebo katastrální číslo pozemku

Dokumenty lze poslat e-mailem, faxem nebo poštou, případně doručit osobně, viz níže uvedené kontakty.

Podmínky měření

Stavba musí být stavebně dokončena, zakryty všechny stavební otvory, osazena okny a dveřmi. V případě podlahového vytápění, nucené výměny vzduchu, protiradonových opatření s aktivními prvky by měly být uvedené systémy během měření v provozu. Před zahájením měření musí být provedena prohlídka stavby v doprovodu odpovědné osoby, jejímž účelem je zjistit a popsat stavebně technické podmínky měření. Důležité údaje pro posouzení stavu budovy jsou zejména: stáří budovy, provedené rekonstrukce, podsklepení, způsob propojení suterénu s obytnou částí budovy, druh vytápění budovy, stav podlah a izolace od podloží, způsob větrání, použité stavební materiály. Prohlídka stavby a změření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu ve všech obytných místnostech zabere asi 1-2 hod. Stavba se na vybraných měřicích místech osadí detektory radonu. Měření probíhá minimálně 7 dní.

Upozornění: Měření se neprovádí v horkém a letním období z důvodu podcenění úrovně průměrného ozáření během roku.

Cena

rodinný dům (do 4 měřicích míst) 2 341 Kč + náklady na dopravu + 21 % DPH
školské a sociální zařízení individuální kalkulace
větší objekty individuální kalkulace

Výsledky a dodací lhůta

Protokol ve dvou vyhotoveních Vám zašleme poštou do 4 pracovních dnů od sběru detektorů.

Kontakt

Mgr. Aleš Plichta, technický vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029
Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase


Nahoru


break;

case pracoviste:
?>


Měření koncentrace radonu na pracovištích (povinnost provozovatelů pracovišť s rizikem ozáření z radonu)

Pracoviště § 96 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb.

 • pracoviště v podzemí – např. laboratoře, sklady, restaurační zařízení, kolektory aj.
 • jeskyně
 • pracoviště, na němž je nakládáno s vodou z podzemních zdrojů
 • pracoviště umístěné v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy – např. kanceláře, pracovny, dílny aj.

Účel služby

Fyzická nebo právnická osoba, která vykonává činnost, při níž je provozováno pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu, je v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 písm. b) atomového zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinna zajistit měření, která dovolí stanovit roční efektivní dávku pracovníků na pracovišti.

Podle přílohy č. 25 vyhlášky č. 422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů patří mezi pracoviště s rizikem ozáření z radonu pracoviště v podzemí, pracoviště, kde je nakládáno s vodou s podzemních zdrojů a též pracoviště umístěné v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy, která získala stavební povolení před 28. 2. 1991, alespoň jedna obvodová konstrukce je v kontaktu s terénem, leží na katastru se zvýšeným rizikem radonu, viz vyhláška a nemá protiradonové opatření. Dále tam patří pracoviště, na kterých byla naměřena hodnota objemové aktivity radonu (OAR) větší než 300 Bq/m3.

Dokumenty před zahájením měření

 • Dotazník pracoviště Rn
 • plánek všech podlaží budov/prostor
  • s rozmístěním pracovních míst
  • se zakreslením vstupů inženýrských sítí do stavby
  • případné doplňující informace viz Dotazník
 • objednávka
  • datum vystavení objednávky
  • fakturační adresa
  • adresa pro doručení protokolu a faktury, pokud se liší
  • kontaktní osoba zajišťující přístup do stavby (jméno, e-mail a telefonní číslo)
  • identifikace pracoviště

Dokumenty lze poslat e-mailem, faxem nebo poštou, případně doručit osobně, viz níže uvedené kontakty.

Podmínky a doba měření

Před zahájením měření musí být provedena prohlídka pracoviště v doprovodu odpovědné osoby, jejímž účelem je zjistit a popsat stavebně technické podmínky měření, stanovit měřicí místa s ohledem na organizaci práci na pracovišti. Důležité údaje jsou zejména: stáří budovy, provedené rekonstrukce, způsob větrání a vytápění pracoviště, stav podlah a izolace od podloží, použité stavební materiály, použité technologie ovlivňující koncentraci radonu, počet pracovníků na pracovišti, doba pobytu, směnný provoz. Pracoviště se na vybraných měřicích místech osadí stopovými detektory radonu RAMARN.

Měření probíhá 1 rok v případě prvního a opakovaného měření. Na místě se dohodnou případná krátkodobá doplňující měření kontinuálním monitorem radonu nebo elektretovou dozimetrií pro zjištění časových variací koncentrace radonu.

Cena

Individuální kalkulace

Výsledky a dodací lhůta

Protokol ve dvou vyhotoveních Vám zašleme poštou do 5 pracovních dnů od obdržení výsledků vyhodnocení stopových detektorů.

Kontakt

Mgr. Aleš Plichta, technický vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029
Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase


Nahoru


break;

default:
?>

Kontakt

Mgr. Aleš Plichta, technický vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029

Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase

Formuláře ke stažení
doc Záznam o odběru vzorku stavebního materiálu (doc)
doc Záznam o odběru vzorku radioaktivní látky (doc)
doc Dotazník pracoviště Rn (doc)

 

Další klíčová slova

přírodní radioaktivita, měření radonu, radon v domě, radon na pozemku, hmotnostní aktivita, index hmotnostní aktivity, elektrety

break;
}
?>