Výzkum a vývoj R&D

Útvar 2.1 Kompozitní materiály

Útvar „Kompozitní materiály“ se zabývá výzkumem, vývojem, optimalizací a inovací v oblasti technologie výroby a následně ověřováním užitných fyzikálně-mechanických vlastností takto vzniklých stavebních hmot a výrobků.

Při návrhu stavebních hmot a materiálů je kladen důraz na možnosti zpracování průmyslových odpadních materiálů s cílem realizace bezodpadové výrobní technologie.
Náš tým uplatňuje svoje znalosti a nápady při řešení projektů a spolupráci na nich s průmyslovými výrobními podniky, s dalšími výzkumnými organizacemi, vysokými školami…

Součástí naší práce je i zakázková činnost v těchto oblastech:

  • Fyzikálně-mechanické zkoušky betonu, malt, keramiky, tepelně-izolačních materiálů, kompozitních materiálů a fyzikální vlastnosti kameniva
  • Ověřování přísad a příměsí pro výrobu stavebních hmot (např. pucolánová reaktivita, izoperibolická kalorimetrie,…)
  • Simulace výroby stavebních hmot hydrotermálně vytvrzovaných nebo s výrobou „za studena“ (lití, extruze,…)
  • Testování trvanlivosti stavebních hmot různými metodami (klimatizační komora, skrápědlo, solná komora, KD20…) s vazbou na výsledky ekologických testů (úsek 1.1)

 
pdf Sbalkovací talíř
pdf Skrápědlo

Kontaktní osoba

Ing. Martina Drdlová
mobil: +420 730 519 707
e-mail: drdlova@vush.cz

Útvar 2.2 Pojivové systémy

Hlavní náplní útvaru „Pojivové systémy“ je základní a aplikovaný výzkum v oboru technologie silikátů, zejména pak v oblasti výroby cementu, vápna a ostatních anorganických pojiv. Prováděné zkoušky umožňují v laboratorním měřítku zkoumat všechny stádia výrobních technologií těchto pojiv:

  • počínaje posuzováním mineralogických, chemických a mechanických vlastností vstupních surovin,
  • přes zdrobňování,
  • simulaci různých režimů výpalu,
  • úpravu vypálených produktů
  • až po zkoušky hotových výrobků podle českých a evropských norem nebo zkoušky podle nenormových postupů, pro které jsou zpracovány interní metodiky.

Lze provést i různé atypické zkoušky podle postupů dodaných zákazníkem.

Laboratoře jsou vybaveny pro základní fyzikálně-chemické rozbory a analýzy anorganických materiálů (RTG difrakce, DTA, DSC, TG, FT-IR, optická a fluorescenční mikroskopie, dilatometrie, BET, porozimetrie, granulometrie, kalorimetrie, Zeta-potenciál, reologie).

Specialitou je příprava čistých slínkových minerálů v kilogramových množstvích.

 
pdf Seznam prováděných zkoušek Ú2.2

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Boháč, Ph.D.
mobil: +420 732 735 861
e-mail: bohac@vush.cz

Další klíčová slova

kalorimetrie, surovinová skladba, vápenec, vápenná kaše, plasticita, Emley, viskozimetr, kalciumhydrosilikáty, xonotlit, tobermorit, autoklávované hmoty, dolomit, keramzit, expandovaný perlit, drcení, mletí, homogenizace, sítové rozbory, melitelnost, rotační pec, fázová analýza, surovinová moučka, reaktivita, palitelnost, alit, belit