Mezinárodní konference

ICBMPT 2024

Aktuální informace ohledně nadcházejícího ročníku naleznete na internetových stránkách konference www.icbmpt.com.

Rádi bychom Vás pozvali na 27. ročník mezinárodní konference ICBMPT 2024 s názvem „International conference on building materials, products and technologies“, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. května 2024 v hotelu Galant v Mikulově. Součástí konference bude již tradičně workshop „Zdravé budovy“ pod patronací České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

 

V tomto ročníku chystáme řadu novinek:

 

 • Nový dvoudenní formát.
 • Bohatý program probíhající ve dvou sálech.
 • Minisympozia, na jejichž náplni se můžete aktivně podílet (pro bližší informace conference@vush.cz).
 • Praktický seminář o možnostech získání mezinárodních grantů na výzkum v oblasti stavebnictví a stavebních materiálů.

 

Na konferenci budou prezentovány nejnovější poznatky v následujících tematických okruzích:

 

 • Anorganická pojiva
 • Smart materiály pro 21. století
 • Udržitelné stavební materiály a cirkulární ekonomika
 • Technologie a zkušební metody
 • Alternativní materiály

 

Tematické okruhy workshopu „Zdravé budovy“:

 

 • Biodeteriogen na fasádách i uvnitř budov
 • Chemické látky uvnitř budov
 • Azbest pod kůží budov
 • Radioaktivní látky ve stavbách

V rámci letošního ročníku konference je opět možnost vydat odborný článek v prestižním vydavatelství IOP Publishing v periodiku Journal of Physics: Conference Series, který je indexován v EI Compendex, Scopus, Thomson Reuters (WoS)), Inspec a dalších databázích, viz: Where are conference proceedings abstracted? – IOPscience – Publishing Support. Recenzní řízení probíhá prostřednictvím systému Morressier | Science starts with a spark. Přijímány budou pouze originální, dosud nezveřejněné články.

Z historie mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.

Tradice pořádat mezinárodní konferenci „EKOLOGIE A NOVÉ STAVEBNÍ HMOTY A VÝROBKY“ vznikla u příležitosti 50. výročí založení Výzkumného ústavu stavebních hmot,a.s. První ročník se konal v listopadu 1996 a od té doby umožňuje pravidelné setkávání a prezentaci výsledků pracovníků našeho ústavu, vysokých škol a výzkumných a vývojových pracovníků z průmyslu.

Tato akce si v odborných kruzích stavebnictví získala své stálé přednášející a další účastníky. Její program soustřeďoval hlavní celospolečensky diskutovaná témata, náměty a řešené problémy z oblasti stavebnictví:

 • Pojiva a procesy
 • Materiály příznivé pro životní prostředí a související problematika
 • Vlastnosti hmot a výrobků na bázi druhotných surovin
 • Vlastnosti anorganických vláknových kompozitů pro stavební a technické aplikace
 • Biokoroze, mikrobiální odolnost a jiné speciální vlastnosti
 • Nanokompozity
 • Numerické modelování vláknobetonu

Kromě odborných příspěvků je pravidelně možné vyslechnout příspěvky týkající se legislativy a dalších novinek od zástupců z Ministerstva průmyslu a obchodu, Asociace výzkumných organizací, Silikátového svazu apod. Programová skladba konference přibližuje posluchačům novinky ve výzkumu a vývoji stavebních hmot i z pohledu jejich následného praktického využití.

V posledních letech byla zjednodušena struktura mezinárodní konference do těchto prezentovaných témat:

 • Anorganická pojiva
 • Kompozitní materiály
 • Sekundární suroviny
 • Technologie a zkušební metody

Konference se úpravou rozpětí odborných diskutovaných témat přesněji vymezila oproti jiným podobným edukačním akcím. Pro konferenci byly zřízeny webové stránky, které souhrnně poskytují všechny potřebné informace pro autory i pro další účastníky konference. Příspěvky byly prezentovány ústně, jako abstrakty byly uvedeny v elektronickém sborníku a vybrané odborné příspěvky v anglickém jazyce byly publikovány ve vědeckém mezinárodním časopise a byly indexovány ve významných akademických databázích:

 • EI Compendex, Thomson ISI (ISTP), Scopus a dalších (roky 2014 a 2015)
 • v mezinárodním časopise Procedia Engineering Journal (rok 2016)

V roce 2018 následně dochází ke zpřesnění názvu 21. ročníku konference na „ICBMPT – BUILDING MATERIALS, PRODUCTS AND TECHNOLOGIES” a vybrané odborné příspěvky budou tentokrát publikovány ve vědeckém mezinárodním časopise IOPscience.

Mezinárodní konference pravidelně umožňovala a umožňuje setkání mezi tuzemskými a zahraničními výzkumnými pracovníky i odborníky z průmyslové výrobní sféry a vzájemné předávání a prohloubení odborných poznatků. Diskuze i celá atmosféra konference se pokaždé nese v přátelském duchu a věříme, že získané znalosti a nově navázané kontakty byly a i nadále budou přínosné pro další vědeckou práci všech zúčastněných.

Těšíme se na setkání.