Whistleblowing

Podávání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“):

Výzkumný ústav stavebních hmot a.s. v souladu se Zákonem informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Přínosem Zákona pro oznamovatele je chráněné postavení, oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Přínosem pro Výzkumný ústav stavebních hmot a.s. je možnost odhalit včas případné závadné postupy a činnosti.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, obchodní partner apod.

Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

(viz Zákon č. 171/2023 Sb.)

Oznámení

Co je možné v souladu se Zákonem oznámit?

Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností,

  • které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo porušuje Zákon, jiný právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Zákonem.

Jak podat oznámení?

  • písemně na e-mailovou schránku oznameni.krejza@vush.cz, oznameni.bumbalkova@vush.cz,
  • telefonicky: 604 229 537 (Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.), 603 420 442 (Mgr. Ing. Veronika Bumbálková),
  • písemně na adresu Výzkumný ústav stavebních hmot a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno. Na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám příslušné osoby k výkonu činnosti ochrany práv“
  • osobně (po dohodě s příslušnou osobou)
  • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (zde)
  • uveřejněním (při splnění zákonných podmínek)

Oznámení lze učinit rovněž anonymně.

Výzkumný ústav stavebních hmot a.s. má zaveden vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, který zaručuje anonymitu kanálů pro oznamování i pro správu jednotlivých podání a obsahuje nastavení lhůt k vyřízení oznámení.

Příslušná osoba

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat.

Příslušnou osobou je Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. a Mgr. Ing. Veronika Bumbálková.

Kontakt:

Proces vyřízení oznámení

1. Oznámení lze provézt ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.

2. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.

3. Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.

4. Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.

5. Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.

6. Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.