Radionuklidová laboratoř

Povolení SÚJB na dobu neurčitou, ev. č. 160245
Zkušební laboratoř č. 1130.2 akreditovaná ČIA dle normy EN ISO/IEC 17025
 

Provoz laboratoře a ceník

Služby

 1. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve stavebním materiálu, stanovení indexu hmotnostní aktivity (povinnost výrobců a dovozců stavebních materiálů)
 2. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce (uvolňování odpadů s obsahem přírodních radionuklidů z pracoviště)
 3. Stanovení radonového indexu pozemku (pro účely stavebního povolení)
 4. Měření koncentrace radonu ve stavbách, školách a sociálních zařízení (součást kolaudačního řízení aj.)
 5. Měření koncentrace radonu na pracovištích (povinnost provozovatelů pracovišť s rizikem ozáření z radonu)

 


Měření koncentrace radonu ve stavbách, školách a sociálních zařízeních (součást kolaudačního řízení aj.)

Měření se provádí

 • před užíváním stavby – ke kolaudaci
 • povinně pro školská a sociální zařízení před uvedením do provozu a po provedení rekonstrukcí ovlivňujících koncentraci radonu (ventilace)
 • povinné při změně užívání stavby
 • pro ověření účinnosti provedených protiradonových opatření
 • pro kontrolu zdravotní nezávadnosti stavby
 • jako podklad pro odhad tržní ceny a nezávadnosti stavby
 • informační měření jako podklad pro projektování nástavby, přístavby nebo zateplení
 • pro kontrolu stavby po rekonstrukci ovlivňující koncentraci radonu ve stavbě (zateplení, výměna oken, zásahy do izolace budovy)

Účel služby

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který našimi smysly nemůžeme na rozdíl od jiných nebezpečí vnímat. Svými produkty radioaktivního rozpadu je vysoce karcinogenní.

Radon je na úrovni přírodního pozadí trvalou složkou životního prostředí a jeho zdrojem jsou horniny v podloží. Při nedostatečné izolaci objektu může však v důsledku teplotního a tlakového rozdílu pronikat ve zvýšeném množství do vnitřního ovzduší staveb, způsobit vnitřní ozáření plicní tkáně a tím přispět ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny plic. Kromě toho, může být uživatel stavby vystaven zevnímu záření gama, které pochází především z použitého stavebního materiálu. Znalost koncentrace radonu ve stavbě a úroveň pozadí záření gama je důležitá pro kontrolu účinnosti protiradonových opatření a pro kontrolu zdravotní nezávadnosti stavby, při přebírání novostavby do užívání nebo při koupi nemovitosti.

Při změně stavby se doporučuje, aby při návrhu úprav byla zohledněna objemová aktivita radonu změřená v ovzduší stávající stavby. Veškeré stavební úpravy, které se týkají způsobu izolace a ventilace stavby (výměna oken, zateplení aj.), je proto třeba navrhovat tak, aby po stavebních úpravách nedošlo k navýšení koncentrace radonu v budově např. narušením izolace nebo omezením ventilace.

§ 99 odst. 2 atomového zákona č. 263/2016 Sb. stanovuje povinnost vlastníků budov sloužících škole nebo školskému zařízení nebo budov sloužících pro zajištění sociálních anebo zdravotnických služeb při dlouhodobém pobytu fyzických osob zajistit měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší při uvedení do provozu a vždy po provedení změn dokončené stavby, zejména při úpravách ovlivňujících koncentraci radioaktivního plynu radonu, jako jsou zásahy do izolace stavby od podloží, zateplení budovy, výměna oken apod.

Kritéria pro posouzení ozáření osob přírodní radioaktivitou ve stavbě

Kritérium pro posouzení ozáření osob přírodním zdrojem záření stanovuje prováděcí vyhláška č. 422/2016 Sb. Referenční úrovní je 300 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti vztažené na roční průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání a 1 µSv/h pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu záření gama.

Dokumenty před zahájením měření

 • plánek všech podlaží stavby
  • s rozmístěním pobytových místností
  • se zakreslenou polohou sklepa pod obytnými místnostmi
  • se zakreslením přístupů inženýrských sítí do stavby, zejména pokud vstupují podložím pozemku přes základovou desku do stavby
 • objednávka
  • datum vystavení objednávky
  • fakturační adresa
  • adresa pro doručení protokolu a faktury, pokud se liší
  • kontaktní osoba zajišťující přístup do stavby (jméno, e-mail a telefonní číslo)
  • identifikace stavby
   • katastrální území
   • adresa stavby nebo katastrální číslo pozemku

Dokumenty lze poslat e-mailem, faxem nebo poštou, případně doručit osobně, viz níže uvedené kontakty.

Podmínky měření

Stavba musí být stavebně dokončena, zakryty všechny stavební otvory, osazena okny a dveřmi. V případě podlahového vytápění, nucené výměny vzduchu, protiradonových opatření s aktivními prvky by měly být uvedené systémy během měření v provozu. Před zahájením měření musí být provedena prohlídka stavby v doprovodu odpovědné osoby, jejímž účelem je zjistit a popsat stavebně technické podmínky měření. Důležité údaje pro posouzení stavu budovy jsou zejména: stáří budovy, provedené rekonstrukce, podsklepení, způsob propojení suterénu s obytnou částí budovy, druh vytápění budovy, stav podlah a izolace od podloží, způsob větrání, použité stavební materiály. Prohlídka stavby a změření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu ve všech obytných místnostech zabere asi 1-2 hod. Stavba se na vybraných měřicích místech osadí detektory radonu. Měření probíhá minimálně 7 dní.

Upozornění: Měření se neprovádí v horkém a letním období z důvodu podcenění úrovně průměrného ozáření během roku.

Cena

rodinný dům (do 4 měřicích míst) 2 128 Kč + náklady na dopravu + 21 % DPH
školské a sociální zařízení individuální kalkulace
větší objekty individuální kalkulace

Výsledky a dodací lhůta

Protokol ve dvou vyhotoveních Vám zašleme poštou do 4 pracovních dnů od sběru detektorů.

Kontakt

Mgr. Vilma Poloučková, Ph.D., technická vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029
Mapa areálu VUSH
 
 
Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase
 
Nahoru