Radionuklidová laboratoř

Povolení SÚJB na dobu neurčitou, ev. č. 160245
Zkušební laboratoř č. 1130.2 akreditovaná ČIA dle normy EN ISO/IEC 17025
 

Provoz laboratoře a ceník

Služby

 1. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve stavebním materiálu, stanovení indexu hmotnostní aktivity (povinnost výrobců a dovozců stavebních materiálů)
 2. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce (uvolňování odpadů s obsahem přírodních radionuklidů z pracoviště)
 3. Stanovení radonového indexu pozemku (pro účely stavebního povolení)
 4. Měření koncentrace radonu ve stavbách, školách a sociálních zařízení (součást kolaudačního řízení aj.)
 5. Měření koncentrace radonu na pracovištích (povinnost provozovatelů pracovišť s rizikem ozáření z radonu)

 


Měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce (uvolňování odpadů s obsahem přírodních radionuklidů z pracoviště)

Měření provádíme na vzorcích

 • radioaktivních látek
 • látek obsahující přírodní radionuklidy
 • látek kontaminovaných radionuklidy ve zvýšeném množství
 • odpadů z pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodních zdrojů

Účel služby

Každý, kdo uvolňuje radioaktivní látku z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření je povinen zajistit měření a hodnocení obsahu radionuklidů, výsledky evidovat a oznamovat Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, zpracovat vnitřní předpis pro nakládání s radioaktivní látkou a postupovat podle něj, § 95 atomového zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k naplnění povinnosti stanovuje vyhláška č. 422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména § 105, kde jsou uvedeny rozsahy rozborů a uvolňovací úrovně radioaktivních látek. Podrobněji naleznete na www.sujb.cz.

Metoda měření

Metodou spektrometrie záření gama měříme hmotnostní aktivity šesti dlouhodobých radionuklidů uranové a thoriové rozpadové řady a izotop 40K. Hmotnostní aktivity čtyři nepřímo měřitelných radionuklidů se stanovují kvalifikovaným odhadem. Při překročení uvolňovací úrovně některého z radionuklidů nabízíme výpočet efektivní dávky reprezentativní osoby, kterou obdrží při daném způsobu uvolňování radioaktivní látky.

Požadavky na vzorky a dokumentaci

Vzorek

 • podrcený na frakci menší než 4 mm
 • vysušený a homogenizovaný
 • v množství o objemu cca 1 l (pěchujeme měřicí nádoby o objemu 0,5 l)
 • řádně označený v pevnějším obalu (plastový pytel nebo nádoba)
 • Dokumentace

 • čitelně vyplněný formulář Záznam o odběru vzorku RaL
 • analýza složení vzorku (lze objednat v Analytické laboratoři ATElab VUSH)
 • objednávka
  • fakturační adresa
  • adresa pro doručení protokolu a faktury, pokud se liší
  • kontaktní osoba (jméno, e-mail a telefonní číslo)
  • text objednávky s počtem vzorků
  • datum vystavení

Řádně označené vzorky s dokumentací přejímáme osobně v laboratoři v pracovních dnech 7 až 14 hod, popřípadě v jiných časech podle předchozí domluvy. Vzorky s dokumentací lze zaslat poštou na adresu Radionuklidová laboratoř, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno.

Ceník

vzorek 1 960 Kč / 1 vzorek + 21 % DPH
výpočet efektivní dávky při překročení UÚ individuální kalkulace podle rozsahu

Výsledky a dodací lhůta

Protokol o měření s náležitostmi podle vyhlášky obvykle posíláme poštou do 2 měsíců od převzetí vzorku. V souladu se stanovenou metodikou měření se musí vzorky nechat odležet v uzavřené měřicí nádobě minimálně 21 dní, standardně 28 dní k ustavení radionuklidové rovnováhy. K dosažení potřebné přesnosti stanovení některých radionuklidů probíhá měření vzorku po delší časové období.

Na požádání můžeme vystavit do týdne předběžný protokol, který nesplňuje požadavky vyhlášky a nedokladuje zákonnou povinnost ve smyslu atomového zákona. Předběžný protokol má informativní charakter o předběžných výsledcích a dokladuje přijetí vzorku laboratoří k proměření.

 

Kontakt

Mgr. Vilma Poloučková, Ph.D., technická vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029
Mapa areálu VUSH
 
 

Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase
 
Nahoru