Radionuklidová laboratoř

Povolení SÚJB na dobu neurčitou, ev. č. 160245
Zkušební laboratoř č. 1130.2 akreditovaná ČIA dle normy EN ISO/IEC 17025
 

Provoz laboratoře a ceník

Služby

 1. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve stavebním materiálu, stanovení indexu hmotnostní aktivity (povinnost výrobců a dovozců stavebních materiálů)
 2. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce (uvolňování odpadů s obsahem přírodních radionuklidů z pracoviště)
 3. Stanovení radonového indexu pozemku (pro účely stavebního povolení)
 4. Měření koncentrace radonu ve stavbách, školách a sociálních zařízení (součást kolaudačního řízení aj.)
 5. Měření koncentrace radonu na pracovištích (povinnost provozovatelů pracovišť s rizikem ozáření z radonu)

 


Měření koncentrace radonu na pracovištích (povinnost provozovatelů pracovišť s rizikem ozáření z radonu)

Pracoviště § 96 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb.

 • pracoviště v podzemí – např. laboratoře, sklady, restaurační zařízení, kolektory aj.
 • jeskyně
 • pracoviště, na němž je nakládáno s vodou z podzemních zdrojů
 • pracoviště umístěné v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy – např. kanceláře, pracovny, dílny aj.

Účel služby

Fyzická nebo právnická osoba, která vykonává činnost, při níž je provozováno pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu, je v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 písm. b) atomového zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinna zajistit měření, která dovolí stanovit roční efektivní dávku pracovníků na pracovišti.

Podle přílohy č. 25 vyhlášky č. 422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů patří mezi pracoviště s rizikem ozáření z radonu pracoviště v podzemí, pracoviště, kde je nakládáno s vodou s podzemních zdrojů a též pracoviště umístěné v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy, která získala stavební povolení před 28. 2. 1991, alespoň jedna obvodová konstrukce je v kontaktu s terénem, leží na katastru se zvýšeným rizikem radonu, viz vyhláška a nemá protiradonové opatření. Dále tam patří pracoviště, na kterých byla naměřena hodnota objemové aktivity radonu (OAR) větší než 300 Bq/m3.

Dokumenty před zahájením měření

 • Dotazník pracoviště Rn
 • plánek všech podlaží budov/prostor
  • s rozmístěním pracovních míst
  • se zakreslením vstupů inženýrských sítí do stavby
  • případné doplňující informace viz Dotazník
 • objednávka
  • datum vystavení objednávky
  • fakturační adresa
  • adresa pro doručení protokolu a faktury, pokud se liší
  • kontaktní osoba zajišťující přístup do stavby (jméno, e-mail a telefonní číslo)
  • identifikace pracoviště

Dokumenty lze poslat e-mailem, faxem nebo poštou, případně doručit osobně, viz níže uvedené kontakty.

Podmínky a doba měření

Před zahájením měření musí být provedena prohlídka pracoviště v doprovodu odpovědné osoby, jejímž účelem je zjistit a popsat stavebně technické podmínky měření, stanovit měřicí místa s ohledem na organizaci práci na pracovišti. Důležité údaje jsou zejména: stáří budovy, provedené rekonstrukce, způsob větrání a vytápění pracoviště, stav podlah a izolace od podloží, použité stavební materiály, použité technologie ovlivňující koncentraci radonu, počet pracovníků na pracovišti, doba pobytu, směnný provoz. Pracoviště se na vybraných měřicích místech osadí stopovými detektory radonu RAMARN.

Měření probíhá 1 rok v případě prvního a opakovaného měření. Na místě se dohodnou případná krátkodobá doplňující měření kontinuálním monitorem radonu nebo elektretovou dozimetrií pro zjištění časových variací koncentrace radonu.

Cena

Individuální kalkulace

Výsledky a dodací lhůta

Protokol ve dvou vyhotoveních Vám zašleme poštou do 5 pracovních dnů od obdržení výsledků vyhodnocení stopových detektorů.

Kontakt

Mgr. Aleš Plichta, technický vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029
Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase
 

Nahoru