Radionuklidová laboratoř

Povolení SÚJB na dobu neurčitou, ev. č. 160245
Zkušební laboratoř č. 1130.2 akreditovaná ČIA dle normy EN ISO/IEC 17025
 

Provoz laboratoře a ceník

Služby

 1. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve stavebním materiálu, stanovení indexu hmotnostní aktivity (povinnost výrobců a dovozců stavebních materiálů)
 2. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce (uvolňování odpadů s obsahem přírodních radionuklidů z pracoviště)
 3. Stanovení radonového indexu pozemku (pro účely stavebního povolení)
 4. Měření koncentrace radonu ve stavbách, školách a sociálních zařízení (součást kolaudačního řízení aj.)
 5. Měření koncentrace radonu na pracovištích (povinnost provozovatelů pracovišť s rizikem ozáření z radonu)

 


Stanovení radonového indexu pozemku (pro účely stavebního povolení)

Stanovení provádíme

 • pro účely stavebního povolení
 • pro účely ohlášení stavby
 • pro územní rozhodnutí umístění stavby
 • jako podklad pro návrhy a projekty protiradonových opatření
 • jako podklad pro odhad tržní ceny a nezávadnosti pozemku

Účel služby

Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku § 98 atomového zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na základě stanovení radonového indexu pozemku navrhuje projektant stavby patřičná protiradonová opatření.

Metoda měření

Radonový index pozemku se stanovuje kombinací měření objemové aktivity radonu v podloží metodou ztracených hrotů a stanovení plynupropustnosti podloží. Na pozemku se zarazí odběrové sondy do hloubky 80 cm v odběrové síti podle metodiky schválené SÚJB a odeberou se vzorky půdního vzduchu. Objemová aktivita radonu v odebraných vzorcích se změří v ionizačních komorách.

Plynupropustnost se stanovuje přímým měřením plynupropustnoměrem (rychlost nasávání půdního vzduchu ze zaražených sond) anebo odborným posouzením zemin, zejména podílu frakce částic pod 0,06 mm.

Dokumenty před zahájením měření

 • plánek pozemku
  • s načrtnutím umístění plánované stavby, pokud je známo
  • s označením stávajících inženýrských sítí, které jsou položeny méně než 1 m pod povrchem
  • s označením stávajících staveb – domy, kůlny, studny, zpevněné plochy ….
  • s označením severu
 • objednávka
  • datum vystavení objednávky
  • fakturační adresa
  • adresa pro doručení protokolu a faktury, pokud se liší
  • kontaktní osoba zajišťující přístup na pozemek (jméno, e-mail a telefonní číslo)
  • identifikace pozemku
   • katastrální území
   • katastrální číslo
   • rozloha pozemku

Dokumenty lze poslat e-mailem, faxem nebo poštou, případně doručit osobně, viz níže uvedené kontakty.

Podmínky měření

Je potřeba zajistit přístup na pozemek v dohodnuté době. Majitel na pozemku nemusí být přítomen. Měření se neprovádí za extrémních povětrnostních podmínek (teplota pod 5 °C, déletrvající deště, sněhová pokrývka apod.). V případě z větší části zastavěného pozemku, kde není možné umístit sondy, je nutné dohodnout alternativní postup s individuální kalkulací ceny.

Cena

pozemek pro stavbu jednoho RD 2 128 Kč + náklady na dopravu + 21 % DPH
ostatní Individuální kalkulace

Výsledky a dodací lhůta

Výsledný protokol je povinnou přílohou ke stavebnímu řízení a slouží projektantovi jako podklad pro navržení protiradonové ochrany stavby. Protokol ve dvou vyhotoveních Vám zašleme poštou do 4 pracovních dnů od návštěvy pozemku.

Kontakt

Mgr. Vilma Poloučková, Ph.D., technická vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029
Mapa areálu VUSH
 
 

Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase
 
Nahoru