Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Schéma rozvoje

5 základních oblastí výzkumu

 

VO1 Progresivní silikátová pojivaVO2 Kompozitní materiályVO3 Recyklace a udržitelnost primárních zdrojůVO4 Bezpečnost objektů a veřejných prostranstvíVO5 Zdravé budovy

 

Oblast výzkumu 5 – Zdravé budovy


Tato oblast výzkumu je rozdělena do 3 dílčích cílů:

 

  1. Materiály s anti-biodeteriogenním povrchem
  2. Biodeteriogeny ve vztahu ke zdraví a životnímu prostředí
  3. Eliminace materiálů s negativními zdravotními účinky na prostředí budov


Tato OV má přispět k výzkumu postupů a technologií směřujících ke snížení negativního dopadu používaných technologií na životní prostředí a zdraví člověka. V současné době je kladen velký důraz na snižování energetické náročnosti budov, a to zejména v oblasti zateplení fasád s využitím nejmodernějších technologií. Použité materiály, způsob utěsnění objektu, nekvalitně provedená práce a neprovedená údržba vedou k rozvoji nežádoucího biologického osídlení objektu zvenku i zevnitř. Důsledkem osídlení jsou nejen funkční změny materiálů, ale i negativní působení na zdraví člověka. Aktivity v rámci záměru mají za cíl zmapovat a analyzovat příčiny biotického osídlení stavebních prvků, vytvořit postupy pro včasnou identifikaci hydroizolačních a tepelně izolačních poruch, postupy pro hodnocení zdravotních účinků biodeteriogenního osídlení budov a vytvořit metodiku pro hodnocení účinku anti-biodeteriogenních opatření.

 
pruh1-vo5

Náplň této OV je zaměřena na návrh skladby materiálů se stupněm odolnosti proti biologickému osídlení, což bude vyžadovat úzkou vazbu na ostatní OV. Předpokládá se vývoj a zavedení postupů pro odběry a testování napadení budov biologickými činiteli, a to jak pro vnitřní, tak pro vnější prostředí. Cílem je vypracovat postup, který bude sjednocovat odběry i provedení zkoušek a bude eliminovat nejistoty odběru a stanovení. Dále pak proběhne vývoj a zavedení postupů pro odběry a testování materiálů s negativními zdravotními dopady a jejich následná eliminace z tohoto prostředí.

 
pruh2-vo5

Vedoucí OV5

Ing. Pavel Buchta
+420 730 896 333
buchta@vush.cz

 

Oblasti výzkumu jsou hlavní součástí Dlouhodobého koncepčního rozvoje Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.,
který je finančně zabezpečen institucionální podporou poskytovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.