Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Schéma rozvoje

5 základních oblastí výzkumu

 

VO1 Progresivní silikátová pojivaVO2 Kompozitní materiályVO3 Recyklace a udržitelnost primárních zdrojůVO4 Bezpečnost objektů a veřejných prostranstvíVO5 Zdravé budovy

 

Oblast výzkumu 4 – Bezpečnost objektů a veřejných prostranství


Tato oblast výzkumu je rozdělena do 3 dílčích cílů:

 

  1. Zvyšování odolnosti staveb
  2. Ochrana měkkých cílů
  3. Vývoj nových testovacích metodik a zařízení


Bezpečné prostředí je nutnou podmínkou pro kvalitní život. Bezpečnost obyvatel je v současné době ohrožována dynamikou a vzájemnou provázaností známých i nově vznikajících hrozeb. Potenciální bezpečnostní hrozby pro obyvatele České republiky se mohou řetězit a jejich následky se tak mohou vzájemně umocňovat. Pro zvýšení a zajištění bezpečnosti a ochrany životů a majetku je tedy třeba získat nejen nové znalosti v oblasti účinků těchto hrozeb na stavby a lidská sídla, ale také vyvinout nové materiály, systémy, technologie, krizový management, diagnostické metody a případně i normativní dokumenty. Hlavním cílem této OV je tedy poskytnout poznatky a prostředky pro zvýšení ochrany civilního obyvatelstva před nepříznivými účinky hrozeb těsnou mezioborovou spoluprací partnerů z různých vědních disciplín. Vlastní práce budou zaměřeny na výzkum a vývoj materiálů a systémů pro zvýšení odolnosti staveb proti rychlému dynamickému zatížení a budou zahrnovat výzkum a vývoj vysokohodnotných betonů, laminátů, polymerů a materiálů absorbujících výbuchovou tlakovou vlnu a sendvičových systémů z nich, bude hodnocen potenciál těchto řešení v systémech s ohledem na míru zodolnění konstrukčních prvků.

 
pruh1-vo4

VÚSH plánuje v rámci této OV v návaznosti na své zkušenosti v oblasti bezpečnostního výzkumu vývoj nových vysoce efektivních a flexibilních řešení pro zvýšení bezpečnosti měkkých cílů s minimálním dopadem na komfort obyvatel (reprezentovaný zachováním příznivého vizuálního vjemu z chráněného prostoru, zachování možnosti vjezdu dopravní obsluhy nebo jednotkám IZS, bez přílišného omezení pohybu chodců) a zavedení těchto systémů do praxe. V kontextu zvyšujícího se počtu útoků vozidel poptávka po prostředcích zajišťujících bezpečnost veřejných prostranství v současné době v rámci Evropského trhu roste. Vzhledem k tomu, že současným trhem nabízená řešení nejsou schopna plnit všechny požadované parametry, předpokládá se vysoký tržní potenciál nově vyvinutých produktů. Vývoj jakýchkoliv bezpečnostních prvků je však velmi finančně náročný vzhledem k vysokým nákladům spojeným s jejich reálnými testy. Proto experimentální výzkum těchto procesů provázaný s teoretickými numerickými simulacemi a současným porovnáním zjištěných výsledků a praktické aplikace představují časově optimální metodu dosažení finálních cílů.

 
pruh2-vo4

Předpokládá se také vývoj nových testovacích metod a zařízení, které by dokázaly částečně simulovat reálné podmínky např. při nákladných výbuchových testech. Je plánován vývoj zařízení pro vysokorychlostní testování na bázi Hopkinsonovy měrné dělené tyče tak, aby bylo možné měření rozměrnějších vzorků.

V rámci této OV budou vyvinuty prvky pro záchyt sekundárních fragmentů, mobilní betonové zátarasy, bezpečnostní prvky pro zamezení vjezdu vozidel, systémy pro zodolnění konstrukcí, hmoty a prvky pro absorpci energie výbuchu a nové metodiky pro testování odolnosti prvků a sestav při výbuchovém zatížení a stanovení kapacity absorpce výbuchové tlakové vlny.

 

Vedoucí OV4

Ing. Radek Holešinský
+420 513 036 090
holesinsky@vush.cz

 

Oblasti výzkumu jsou hlavní součástí Dlouhodobého koncepčního rozvoje Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.,
který je finančně zabezpečen institucionální podporou poskytovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.