Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Schéma rozvoje

5 základních oblastí výzkumu

 

VO1 Progresivní silikátová pojivaVO2 Kompozitní materiályVO3 Recyklace a udržitelnost primárních zdrojůVO4 Bezpečnost objektů a veřejných prostranstvíVO5 Zdravé budovy

 

Oblast výzkumu 3 – Recyklace a udržitelnost primárních zdrojů


Tato oblast výzkumu je rozdělena do 4 dílčích cílů:

 

  1. Odpady ze spalovacích procesů
  2. Odpadní vlákna
  3. Ostatní odpady
  4. Trvanlivost stavebních materiálů


Řešení této OV se zaměřuje na možnosti zpracování různých vzorků vedlejších energetických produktů (VEP), které budou získány z vybraných elektráren, tepláren, příp. spaloven komunálního odpadu. Na získaných vzorcích bude proveden komplexní soubor analýz. Pro další směr testování bude rozhodující posouzení ekologických parametrů a technologické vhodnosti k využití pro výrobu stavebních hmot. Následovat bude vlastní ověření technologické vhodnosti – tj. zapracování do konkrétního typu stavební hmoty. Velice zajímavým aspektem této OV bude provedení vstupních analýz i posouzení technologické vhodnosti popílku, který vzniká při nově zavedeném způsobu spalování s redukcí emisí oxidů dusíku, v ČR byl vesměs zaveden způsob selektivní nekatalytické redukce (SNCR). Velkou dosud málo prostudovanou oblastí je také odpad ze spoluspalování biomasy a uhlí. Velkou skupinou VEP, pro jejíž využití bude po roce 2024 také nutné najít uplatnění, jsou odpady ze spaloven komunálního odpadu.

 
pruh1-vo3

V rámci této OV budou probíhat výzkumné práce na ověřování vhodného využití odpadního vlákna z výroby či recyklace minerální vlny, odpadních technických vláken a tkanin atd. Dále se zaměříme na prohlubování znalostí o možnostech vhodného využití odpadních vláken z recyklace pneumatik a velmi důležitá je též problematika materiálové využitelnosti odpadů s obsahem azbestu. Pozornost bude zaměřena rovněž na skupinu odpadů jako je stavební a demoliční odpad (SDO), odpady ze skla a pryže. Bude provedeno ověřování využitelnosti konkrétních typů recyklátů pro vytipované stavební aplikace. Ověřeno bude také několik typů skelného odpadu pro využití do stavebních hmot (přednostně na bázi cementových pojiv). Odpady z pryže budou doplňkovým směrem řešení této OV.

Posledním směrem této OV je studium trvanlivosti stavebních hmot, a to hmot standardních i těch, které vzniknou v rámci řešení jiných OV (např. nových stavebních hmot s obsahem odpadních materiálů). Budou provedeny standardní a běžně používané zkoušky trvanlivosti. Nově chceme zavést metodiky testování, které nejsou na našem pracovišti používány. Chceme vypracovat metodu, která v sobě bude spojovat několik trvanlivostních testů a bude tak představovat ucelenou zkoušku trvanlivosti pro konkrétní typ stavební hmoty a aplikace.

 
pruh2-vo3

V rámci této OV budou vytvořeny vhodné stavební hmoty s obsahem různých VEP, SDO, odpadních minerálních a textilních vláken, odpadního skla, recyklátu z pryže apod. Některé směry s kvalitními parametry budou dotaženy do stádia ověřených technologií výroby. Dále se předpokládá vývoj směsí pro výrobu stavebních hmot odolných proti působení agresivních látek nebo také odolných proti působení vysokých teplot. Součástí řešení bude i vývoj zařízení pro stanovení urychlené zkoušky trvanlivosti proti působení agresivních látek a proti působení vysokých teplot.

 

Vedoucí OV3

Ing. Ivana Chromková
+420 730 519 708
chromkova@vush.cz

 

Oblasti výzkumu jsou hlavní součástí Dlouhodobého koncepčního rozvoje Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.,
který je finančně zabezpečen institucionální podporou poskytovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.