Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Schéma rozvoje

5 základních oblastí výzkumu

 

VO1 Progresivní silikátová pojivaVO2 Kompozitní materiályVO3 Recyklace a udržitelnost primárních zdrojůVO4 Bezpečnost objektů a veřejných prostranstvíVO5 Zdravé budovy

 

Oblast výzkumu 1 – Progresivní silikátová pojiva


Tato oblast výzkumu je rozdělena do 6 dílčích cílů:

 

  1. Pojiva na bázi cementu s SCM’s
  2. Nízkoenergetické pojivové systémy
  3. Pojiva připravená hydrotermální cestou
  4. Alkalicky aktivovaná pojiva
  5. Pojiva na bázi vápna
  6. Koloidní systémy a chemicky vázaná keramika


V rámci této OV probíhá vývoj progresivních pojiv na bázi cementů s SCM’s (supplementary cementitious materials = náhradní cementové materiály) s důrazem na hledání vztahu mezi počáteční hydratací, technologickými vlastnostmi a trvanlivostí. Využití SCM’s je v současnosti jednou z hlavních cest, jak v cementářském průmyslu snížit emise CO2 a energetickou náročnost spojenou s výrobou portlandského slínku. Dále zde bude probíhat výzkum a vývoj pojiv, jejichž výroba bude oproti stávající výrobě portlandského cementu šetrnější k životnímu prostředí jak z hlediska snížení energetické spotřeby a snížení emisí CO2, tak z hlediska snížení spotřeby přírodního uhličitanu vápenatého a zvýšení využívání různých odpadních a druhotných surovin. Stěžejní bude vývoj speciálních slínků a cementů na bázi belitu připravených výše i níže teplotní cestou.

 
pruh1-vo1

S cílem snižování ekologické zátěže budou zkoumána pojiva připravená hydrotermální cestou a vyvíjeny autoklávované materiály s vlastnostmi SCM’s a autoklávované materiály z odpadních kalů.

Progresivní alternativou materiálů na bázi cementu jsou trvanlivé alkalicky aktivované materiály; pojiva se zvýšenou odolností v agresivním prostředí. Jejich širšímu použití stále brání detailnější poznání materiálu. Snahou tohoto výzkumu bude eliminovat jejich některé nedostatky. V oblasti výroby vápna bude řešena problematika speciálních vápen, např. vápna s vysokou reaktivitou, vysokou čistotou, nízkým nedopalem, repliky historických vápen pro účely památkové péče atd. Pozornost bude soustředěna na vápna s hydraulickými vlastnostmi. Nově se budou řešit problematiky charakterizace koloidních systémů s cílem aktivace různých pojiv a chemicky vázaná keramika, která bude využita jako pojivo pro přípravu vláknových nebo částicových kompozitů, jež lze dále vrstvit do sendvičových struktur. Kombinací s dalšími vrstvami se připraví materiál o různých vlastnostech vhodných pro danou aplikaci.

 
pruh2-vo1

Cílem této OV je vývoj speciálních cementových pojiv pro tenkostěnné prvky se zvýšenou přilnavostí, pro masivní prvky, s nízkou permeabilitou a s vysokou odolností vůči agresivnímu prostředí, vývoj nízkoenergetického belitického cementu s parametry běžného PC, pojiva s velkou objemovou roztažností a pojiva připraveného nízkoteplotní syntézou, předpokládá se syntéza zeolitů nebo SCM’s hydrotermální cestou, příprava alkalicky aktivovaného pojiva odolného vůči agresivnímu prostředí, vývoj pojiva pro památkovou péči a baryem dopované chemicky vázané keramiky.

 

Vedoucí OV1

Mgr. Martin Boháč, Ph.D.
+420 732 735 861
bohac@vush.cz

 

Oblasti výzkumu jsou hlavní součástí Dlouhodobého koncepčního rozvoje Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.,
který je finančně zabezpečen institucionální podporou poskytovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.