65 let Výzkumného ústavu stavebních hmot

V roce 2011 oslavil Výzkumný ústav stavebních hmot 65 let od svého vzniku. K výročí 65 let trvání vydal VUSTAH přehlednou publikaci o stavu společnosti ke dni 30. 6. 2011 s názvem „65 let tradice VUSTAH 2006 – 2011“ a s podtitulem „Historie pokračuje …“.

 

Letecký snímek na současnou podobu areálu Výzkumného ústavu stavebních hmot (zdroj: maps.google.cz)

 

Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.

 • je ve své náplni zaměřen zejména:
  • na základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v oboru anorganických stavebních hmot a výrobků a příbuzných oblastech
  • na realizace výsledků výzkumné činnosti v příslušných oborových závodech formou technické pomoci nebo transferu technologií
  • na EKOPROGRAM – využívání průmyslových odpadů s cílem úspory přírodních surovin a bezodpadových technologií ve výrobě stavebních hmot
 • je vybaven:
  • specializovanými laboratořemi, technologickými zkušebnami a  pracovišti poloprovozními s příslušným strojně-technologickým vybavením
  • akreditovanými a autorizovanými laboratořemi
  • specifickými úseky pro vývoj oborové přístrojové techniky
  • oddělením pro studijní, literární, publikační, poradenskou a informační činnost
  • oddělením pro normalizační činnost a marketing
 • je držitelem zlatého certifikátu, který stvrzuje zavedení a udržování integrovaného systému managementu:
  • pro výzkum, vývoj a zkušebnictví v oboru stavebních hmot a v oblasti používání druhotných surovin
  • pro výrobu speciálních stavebních hmot, vláknobetonových prvků, zkušebních sít a speciálních kovových výrobků
 • získal status Centra technické normalizace (CTN) v roce 2010
  • na základě uzavřené Rámcové smlouvy s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Rozsah působnosti CTN byl vymezen na oblast CEN/TC 177 Prefabrikované stavební dílce z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva (včetně všech WG) a Využití popílků pro stavební účely v rozsahu předmětu norem ČSN 72 2071, 72 2072-1 až 11, ČSN P 72 2080 a ČSN P 72 2081-1 až 16
 • má přidělen statut výzkumné organizace s institucionální podporou v roce 2011
 • je členem společností, svazů a organizací
  • technických normalizačních komisí v oboru
  • Asociace výzkumných organizací
  • Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
  • Silikátový svaz
  • Česká společnost pro jakost
 • pořádá každoročně konferenci, a odborné semináře
  • mezinárodní konferenci „Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky
  • odborný seminář „Kvalita cementu“ pro pracovníky řízení kvality, technology a vedoucí laboratoří cementáren (od roku 2007)
  • odborný seminář „Vápenický seminář“ pro výrobce vápna a vápenných výrobků (od roku 2007)

 

Polští kolegové z institutu IMBiGS se chystají předat představitelům VUSTAH dar k 65. výročí činnosti společnosti